Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • Bij gebruikmaking van een dienst van By Lotte Lawant gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met By Lotte Lawant, voor de uitvoering waarvan door By Lotte Lawant derden dienen te worden betrokken.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door By Lotte Lawant zijn aanvaard.
 • Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 2: Tarieven en betalingen

 • Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen. Onder vermelding van het factuurnummer en het klantnummer.
 • Offertes zijn 30 dagen geldig na dagtekening van de offerte.
 • Alle offertes en aanbiedingen van By Lotte Lawant zijn vrijblijvend en worden langs elektronische weg gedaan.
 • Indien tijdige betaling uitblijft, is By Lotte Lawant gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 • De koopprijs luidt altijd in euro’s (€).
 • De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van diensten en/of producten, behoudt By Lotte Lawant zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden.
 • In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal By Lotte Lawant  de opdrachtgever schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna de het aan de opdrachtgever is dit aanbod middels het administratiesysteem van By Lotte Lawant, schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden.
 • Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Indien betaling niet binnen de genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

 

 

Artikel 3: Uitvoering van overeenkomst tussen By Lotte Lawant en opdrachtgever

 • By Lotte Lawant zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.
 • De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door By Lotte Lawant is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan By Lotte Lawant verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart By Lotte Lawant in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.
 • Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan By Lotte Lawant zijn verstrekt, heeft By Lotte Lawant het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.
 • Indien By Lotte Lawant, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.
 • By Lotte Lawant is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 • Zodra het werk voltooid is en derhalve opgeleverd kan worden, deelt By Lotte Lawant dit aan de opdrachtgever mede.

 

 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met By Lotte Lawant gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal By Lotte  Lawant naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van By Lotte Lawant op schadevergoeding, terwijl By Lotte Lawant alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan By Lotte Lawant verschuldigde tot gevolg.
 • By Lotte Lawant is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.
 • Indien By Lotte Lawant tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen. Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen eveneens beide partijen, in afwijking van de wet, de overeenkomst opzeggen. Voor opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden genomen, welke afhankelijk kan zijn van de overeenkomst/het soort werkzaamheden.

 

 

Artikel 5: Overmacht

 • Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van By Lotte Lawant kan worden gevergd, heeft By Lotte Lawant het recht om: 
  • de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel
  • de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel
  • de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
 • Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat By  Lotte Lawant door personeel en materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan By Lotte Lawant zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

 

 

Artikel 6: Reclamaties en klachten

 • Tijdens de werkzaamheden zal By Lotte Lawant haar uiterste best doen om haar diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij By Lotte Lawant ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij By Lotte Lawant niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken.
 • Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan By Lotte Lawant schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • By Lotte Lawant heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • By Lotte Lawant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat By Lotte Lawant is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de opdrachtgever.
 • By Lotte Lawant is hooguit aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Lotte Lawant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan By Lotte Lawant toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. By Lotte Lawant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 8: Eigendomsrechten

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in eigendom van By Lotte Lawant, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met By Lotte Lawant gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.
 • Tenzij anders is overeengekomen, behoudt By Lotte Lawant de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, foto’s, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van By Lotte Lawant en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan By Lotte Lawant te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,– per dag.
 • By Lotte Lawant kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen.
 • Al het door By Lotte Lawant vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van By Lotte Lawant worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.
 • Foto’s op de website en de social media van By Lotte Lawant dienen alleen gebruikt te worden door Lotte Lawant. U hebt als bezoeker geen toestemming om, op welke wijze dan ook, de foto te gebruiken.

 

 

Artikel 9: Privacy en gegevensbescherming

 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met de gebruikmaking van de diensten van By Lotte Lawant worden verwerkt, ligt volledig bij de opdrachtgever.
 • By Lotte Lawant zal in geen enkel geval persoonsgegevens openbaar maken.

          Extra voorwaarden die specifiek gelden voor de diensten waarvan u gebruik maakt.

 

 

Artikel 10: Social media management

 • Indien By Lotte Lawant door opdrachtgever is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Facebook of andere platformen), is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten.
 • Hoewel By Lotte Lawant uiterste best zullen doen om uw Social Media aanwezigheid te vergroten, biedt zij geen garanties met betrekking tot doelen of specifieke cijfers. De diensten die zij biedt is direct relationeel aan het beheer en daarom is deze een tijdbesparend en efficiëntie dienst.
 • By Lotte Lawant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor doelstellingen die u opmaakt in verband met uw financiële vooruitzichten en de mogelijkheid van uw Social Media aanwezigheid om inkomsten te produceren. We zullen streven naar een Social Media aanwezigheid die, gelet op de juiste marketing, vanuit een technisch oogpunt in staat zal zijn om deze inkomsten te creëren.
 • By Lotte Lawant zal in geen enkel geval persoonsgegevens, wachtwoorden en dergelijke openbaar maken.
 • By Lotte Lawant zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor gevolgen die te maken hebben met hackers of het vastlopen van social media kanalen.
 • Hoewel alles in het werk zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat de social media kanalen en alle teksten, foto’s, video’s scripts of programma’s vrij zijn van fouten, kan By Lotte Lawant niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen als gevolg van fouten of defecten op de social media kanalen of een deel ervan.
 • De opdrachtgever geeft hierbij toestemming om door Lotte Lawant berichten, foto’s en video’s te laten plaatsen op de socials tot het einde van de samenwerking die besproken zijn in de offerte en/of overeenkomst.

 

 

Artikel 11: Fotografie

 • Foto’s dienen alleen bewerkt te worden door By Lotte Lawant. Tenzij anders omschreven in de overeenkomst.
 • Onbewerkte foto’s/foto’s met een watermerk mogen niet zonder toestemming van By Lotte Lawant gebruikt worden.
 • De opdrachtgever geeft toestemming om de bewerkte foto’s door By Lotte Lawant te laten gebruiken op social media en haar website.
 • De auteursrechten van de foto’s gemaakt door By Lotte Lawant ligt ten allen tijden bij By Lotte Lawant.
 • Indien u liever niet wil dat de foto’s/specifieke foto’s worden gebruikt op By Lotte Lawant haar social media of haar website, dient u dit binnen 7 dagen aan te geven na ontvangst van de bewerkte foto’s.